8 oktober 2012

Centrale Cliëntenraad

 

 

Highlights CCR-vergadering dd. 08 oktober 2012.

 

 

A. Advies wijziging klachtenregeling cliënten.

 

Overwegende dat:

- de voorgestelde wijzigingen geen wezenlijk inhoudelijke veranderingen van de bestaande klachtenregeling met zich meebrengen;

- de belangrijkste wijziging is dat de Raad van Bestuur slechts een afschrift van de klacht ontvangt bij ernstige incidenten met een structureel karakter;

- dat deze hierdoor minder direct betrokken wordt bij het proces;

- dat hierdoor de onafhankelijkheid van de klachtencommissie versterkt wordt;

- de beklaagde in principe rechtstreeks benaderd wordt door de klachtencommissie, waarbij de beklaagde zich kan laten bijstaan door zijn leidinggevende;

- er op onderdelen een aanscherping van de procedure is, waardoor de regeling beter aansluit bij de 'geest' van de Wet klachtenrecht cliënten zorgsector;

heeft de CCR een positief advies gegeven over deze adviesaanvraag.

 

B. Advies van Vraag naar Aanbod.

In dit advies wordt ook opgenomen wat te doen wanneer een cliënt niet binnen de groep past.

 

C. Cliëntervaringsonderzoek extramurale zorg.

Conform de WMCZ artikel 3 lid 1.j heeft de CCR verzwaard adviesrecht bij het inhuren van een organisatie die kwaliteitsonderzoek doet en de keuze hoe dat uitgevoerd wordt. De RvB wordt hierover geïnformeerd.

 

D. Procedure 2013 betaling onkosten CR-leden.

CCR-leden brengen deze procedure onder de aandacht van de clustercliëntenraadsleden.