11 februari 2013

Centrale Cliëntenraad

 

 

Highlights CCR-vergadering d.d. 11 februari 2013

A. Cliëntervaringsonderzoek onder ambulante cliënten.

Dit onderzoek wordt volstrekt anoniem, gehouden onder 128 ambulante cliënten. Criterium is hoe men de kwaliteit van zorgverlening ervaart. De CCR heeft enkele aanvullende vragen doorgegeven om in de vragenlijst op te nemen. Er worden drie groepen bevraagd: cliënten, ouders en familie en als laatste groep de medewerkers.

Uit dit onderzoek worden kwaliteitsverbeterkaarten opgesteld met daarin opgenomen wat positief is en wat beter kan. In overleg wordt bepaald hoe de verbeteringen door te voeren.

De verwachting is dat eind mei 2013 de uitslag bekend is. Daarna wordt de CCR opnieuw geïnformeerd.

Highlights Overlegvergadering d.d. 11 februari 2013

A. Wassen en strijken.

De adviesaanvraag komt naar CCR.

Het bedrag voor wassen en strijken in het Tragel Plus Pakket staat voor dit jaar vast en kan slechts gewijzigd worden in onderling overleg tussen RvB en CCR.

Onduidelijk is nog welke consequenties het heeft voor het Tragel Plus Pakket van 2014, wanneer ook de keuzemogelijkheid geboden wordt de was uit te besteden.

De NIBUD-norm voor de hoogte van waskosten is beduidend hoger dan wat TZ in rekening brengt. Zicht op de gemiddelde inkomsten van cliënten (anoniem inkomstenoverzicht) is wenselijk, dit geeft TZ meer zicht op de draagkracht van cliënten.

B. Uitvoering regeerakkoord.

De verwachting is dat ZZP3 en ZZP 4 vanuit de AWBZ overgaan naar de WMO. Er zal steeds meer een beroep gedaan worden op mantelzorgers, vooral bij cliënten met een laag ZZP. Tragel Zorg onderzoekt de consequenties en hoe hierop het beste te anticiperen valt. Het streven is vooralsnog dat cliënten recht houden op de nu aanwezige voorzieningen.

C. Pilot zelforganiserende teams.

Tragel Zorg wil ervaring opdoen met het werken met zelforganiserende teams. Levert dit efficiëntie voordeel op? Wat betekent dit voor de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van de medewerkers? Hoe wordt vorm gegeven aan de medezeggenschap wanneer met zelforganiserende teams gewerkt wordt?

Dit alles moet nog verder uitgewerkt worden.