11 november 2013

Highlights CCR-vergadering d.d. 11 november 2013

 

 

 A.    Verklaring Omtrent Gedrag.

De CCR gaat akkoord met het door TZ voorgestelde beleid m.b.t. het overleggen van een VOG.

Dit betekent dat vrijwilligers die vóór 2008 bij Tragel Zorg gestart zijn, niet verplicht worden een VOG te overleggen. Reden is dat wanneer deze personen geen vrijwilliger meer zouden mogen zijn, de cliënten daarvan negatieve gevolgen ondervinden doordat minder vrijwilligers beschikbaar zijn voor de diverse activiteiten ten behoeve van de cliënten. Daarnaast hoopt de CCR dat vertrouwd mag worden op een onberispelijk gedrag van ook de vrijwilligers die géén VOG overleggen. Het is immers van groot belang dat de cliënten bij alle vrijwilligers in goede en vertrouwde handen zijn. De RvB wordt over bovenstaande geïnformeerd.

B.    Bijwonen vergaderingen van cliëntenplatforms.

Enkele CCR-leden geven aan graag een keer aanwezig te zijn bij een vergadering van een cliëntenplatform.

Besloten wordt dat per keer maximaal 1 CCR-lid met de voorzitter meegaat naar het platformoverleg.

C.    Pilot zelforganiserende teams.

Er bestaat Tragelbreed onduidelijkheid over de wijze waarop de medezeggenschap vorm gegeven wordt binnen clusters waarbij gewerkt wordt met zelforganiserende teams. Deze teams zijn wel onderdeel van een cluster maar de clustermanager (de contactpersoon voor de clustercliëntenraden) heeft geen bemoeienis met de zelforganiserende teams. Daarbij is de status van de opdrachtgever en coach bij de zelforganiserende teams niet helder. De RvB wordt schriftelijk geattendeerd op dit medezeggenschaps-vacuüm en verzocht dit in de volgende overlegvergadering te bespreken.

D.    Procedure advisering en informatieverstrekking medezeggenschapsorganen.

De CCR heeft een nieuwe procedure besproken m.b.t. de wijze waarop clustercliëntenraden meer dan nu betrokken kunnen worden bij de advisering op beleidsonderwerpen binnen TZ.

Deze procedure wordt aan alle clustercliëntenraden gezonden met het verzoek dit te bespreken in de eerstvolgende vergadering van de clustercliëntenraad, en de CCR het resultaat van deze bespreking te laten weten door een e-mail te sturen naar de ambtelijk secretaris van de CCR.