13 mei 2013

Highlights CCR-vergadering d.d. 13 mei 2013.

A. Beleid schokkende gebeurtenissen.

Het te volgen beleid ten behoeve van de cliënten is naar de mening van de CCR niet volledig genoeg beschreven. Onduidelijk is welke criteria gehanteerd worden voor het opstellen van een signaleringsplan en hoe bepaald wordt of het voor de cliënt gaat om een niet of enigszins ernstige situatie, een ernstig of een zeer ernstig incident. Ook is onduidelijk hoe de opvang van cliënten die emotioneel van slag zijn, geregeld wordt. Er wordt niets vermeld over de informatieverstrekking aan de cliëntvertegenwoordiger. Verder ontbreekt in deze notitie op welke wijze er aandacht wordt besteed aan rouwverwerking door de cliënt.

Deze bemerkingen worden onder de aandacht van de RvB gebracht.

 

 

B. Participatie cliëntvertegenwoordiger

De CCR is het volledig eens met het ontvangen advies van de juridisch medewerker van het LSR. Dit wordt doorgezonden naar mw. Veldheer met het verzoek de notitie participatie cliëntvertegenwoordiger conform dit advies aan te passen.

 

 

C. Surveillance bezoek Lloyds

Hieruit blijkt dat de controle op gemaakte afspraken (ook in het zorgplan) en het daadwerkelijk uitvoeren van afgesproken werkwijzen, niet of onvoldoende gebeurt. Er is geen eenduidigheid in de wijze waarop doelen geformuleerd worden in de zorgplannen. Er is geen samenhang tussen doelen en actiepunten; beide begrippen worden ook door elkaar gebruikt.

De CCR adviseert een uniforme werkwijze toe te passen, evenals bij de evaluatie van die doelen.

Uit de rapportage blijkt verder dat de medewerkers regels en protocollen als leidend beleven en niet de zorg voor de cliënt.

N.a.v. een opmerking van Lloyds over seksueel grensoverschrijdend gedrag wil de CCR geïnformeerd worden over het beleid van Tragel Zorg inzake seksualiteit, waaronder ook de omgang met seksualiteit van cliënten in het algemeen.

Bovenstaande bemerkingen worden doorgegeven aan de RvB.

 

D. Vakantiereizen cliënten.

Uitbesteding van de organisatie van deze reizen zou, zo was de bedoeling, aanmerkelijk voordeliger zijn dan het door Tragel Zorg zelf organiseren. Dit lijkt niet zo te zijn, er is een groot verschil in de kosten van vakantiereizen voor cliënten. Onduidelijk is hoe men tot die prijzen komt. Het effect van de hoge kosten is dat slechts een gering aantal cliënten met de reis meegaan. De overige cliënten blijven dan op de woning wat ook weer kosten met zich meebrengt. De penningmeester bespreekt dit binnen SIB en de CCR wordt op de hoogte gehouden.