14 oktober 2013

Highlights CCR-vergadering d.d. 14 oktober 2013

 

 A.    Verspreiden beleidsstukken binnen medezeggenschapsorganen.

Hoewel de intentie van deze notitie was een beleid op te stellen waarbij wederzijds open gecommuniceerd wordt, is dit niet bij iedereen als zodanig overgekomen. Deze notitie wordt hierop nagezien en opnieuw wordt onderzocht hoe de clustercliëntenraden betrokken kunnen worden bij te behandelen beleidsstukken.

 B.    Plan van aanpak Vrije tijd.

Tragel Zorg streeft naar invulling van vrije tijd zoveel en dichtbij mogelijk daar waar de cliënt woont. De afd. vrije tijd heeft zich inmiddels bewezen. Daarnaast geeft ook de vrijwilligersraad adviezen m.b.t. vrije tijdsbesteding. De CCR kan zich hierin vinden.

De CCR signaleert dat de publicatie van activiteiten wel eens te wensen overlaat waardoor er weinig deelnemers zijn. Cliëntvertegenwoordigers attenderen op activiteiten kan bijdragen aan een grotere opkomst.

 C.    Evaluatie medezeggenschap Tragel Zorg.

Zowel de CCR als de clustercliëntenraden is verzocht de aanbevelingen uit deze evaluatie te bespreken en verbeteringen door te voeren.

 

Highlights Overlegvergadering d.d. 14 oktober 2013

           

A.    Beleid Tragel Zorg m.b.t. psychiatrische patiënten.

Een kwart van het totale aantal cliënten betreft de groep cliënten met ernstige gedragsproblemen. De CCR signaleert dat wanneer een cliënt in een vaste, bestaande groep psychische problemen krijgt dit zijn weerslag heeft op de totale groep.

       Beleid Tragel Zorg m.b.t. deze groep cliënten is als volgt:

De AVG stelt samen met een gedragsdeskundige het behandelplan op. Zo nodig wordt de psychiater hierbij geconsulteerd. De begeleiding kan altijd terugvallen op ondersteuning van de gedragsdeskundige. Als een cliënt met psychische problemen voor moeilijkheden op de woning zorgt, dan zal altijd eerst worden geprobeerd daar een oplossing voor te vinden (al dan niet met behulp van de inzet van extra personeel en/of specifieke expertise). Als er geen andere mogelijkheid is, dan wordt een andere woning voor die cliënt gezocht. Het streven is te voorkomen dat het zo ver komt.

 B.    Wassen en Strijken

In het Tragel Plus Pakket wordt verschillende pakketten opgenomen die cliënten kunnen afnemen m.b.t. hun was- en strijkgoed. Tragel Zorg en de CCR zijn nog niet tot overeenstemming gekomen m.b.t. de hoogte van de verschillende pakketten. De CCR maakt een feitelijk overzicht van het inkomsten- en kostenplaatje van cliënten met een Wajong-uitkering. Hiermee wordt aangegeven wat cliënten redelijkerwijs kunnen betalen aan deze kosten.

C.    Huisvesting cliënten

- De bouw van appartementen aan de Amberboomstraat is herstart door de firma v.d. Poel.

- Daarnaast wordt er met verschillende partijen overlegd over mogelijkheden om de beschikking te krijgen over appartementen voor cliënten in Hulst en Oostburg.