10 juni 2014

Highlights CCR-vergadering d.d. 10 juni 2014.

 

A.    Cliënttevredenheidsonderzoek Werk & Activering.

De CCR signaleert dat op diverse locaties het werkklimaat (te warm/te koud) op de werkplekken te wensen overlaat. De rapportage wordt verder voor kennisgeving aangenomen.

De CCR besluit de bij dit onderzoek betrokken clustercliëntenraden te verzoeken de op hen van toepassing zijnde rapportage te bespreken met de clustermanager. Dit omdat niet ieder cluster in de CCR vertegenwoordigd is. Aan de hand van de Kwaliteit-verbeter-Kaart worden de zwakke punten binnen TZ aangepakt en de clustercliëntenraden kunnen hierbij een vinger aan de pols houden.

B.    Medezeggenschapsstructuur per 01-01-2015.

De CCR is van mening dat vóór 01 oktober a.s. de medezeggenschapsstructuur van TZ duidelijk moet zijn. In het laatste kwartaal van 2014 kan dan de medezeggenschap vorm gegeven worden. Tijdens de contactdag op 08 november a.s. kan de achterban over de medezeggenschapsstructuur geïnformeerd worden. Daarnaast kan dan ook, indien nodig, gewerkt worden aan ledenwerving, bijv. door een presentatie van cliëntenraden.

C.    Rapportage Lloyds februari 2014.

De CCR besluit deze rapportage te zenden naar de clustercliëntenraden met het verzoek het eigen clusteronderdeel met de clustermanager te bespreken in hun gezamenlijk overleg.

D.    Jaarverslag Kwaliteit en Veiligheid 2013.

Hieruit blijkt onder meer dat de inhoud en uitvoering van het zorgplan binnen veel clusters als zwak ervaren wordt. Ook blijkt hieruit dat 5 onderdelen van het kwaliteitskader, licht onder het landelijk gemiddelde scoren. Het betreft onder meer de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en het vermoeden van seksueel misbruik. Hierop heeft TZ maatregelen genomen die zijn uitgevoerd.

De CCR vraagt bij TZ nadere informatie op over welke maatregelen genomen zijn bij de twee genoemde onderdelen. Daarnaast verzoekt de CCR om meer informatie over de andere 3 onderdelen die licht onder het landelijk gemiddelde scoren.

E.    Jaarverslag Incidentmeldingen 2013.

Door een nieuw en beter meldings- en registratiesysteem wordt er meer gemeld.

Uit dit jaarverslag blijkt onder meer dat er veel medicatiefouten gemeld worden.

De CCR besluit dit jaarverslag te zenden naar de clustercliëntenraden met het verzoek het eigen clusteronderdeel met de clustermanager te bespreken in hun gezamenlijk overleg.