05 april 2016

Taskforce Zelfstandige teams, toelichting Pim Pijpelink (voorzitter TF Zelfstandige teams)
Dhr. Pijpelink woonde de CCR vergadering van 05-04 bij om een toelichting te geven op de voortgang van de Zelfstandige teams. Samengevat is Tragel Zorg, wat de zelfstandige teams aangaat, nog op ontdekkingsreis. Onder andere naar wat men wil bereiken, inzet medewerkers, vacatures, roostering, borging van kwaliteit. Duidelijk is wel, dat men de teams niet laat zwemmen en blijven zaken onveranderd tot deze zijn opgepakt. Tragel Zorg is toegegaan naar een iets plattere organisatie, een organisatie zonder directie en een lage overhead. Er zijn een aantal modules vastgesteld, waaronder ook de module roosteren, waarmee de teams dan aan de slag gaan. De contactpersonen van de ondersteunende diensten zijn bekend. De contactpersonen binnen de teams zijn niet altijd de eerste begeleiders. Het thema ‘Personeel’ bestaat uit drie onderdelen; roosteren, duurzame inzetbaarheid en vacature invulling. Kwaliteit en Veilige zorg is wel ondergebracht bij de eerste begeleider omdat daar de kennis al zit.

Door de CCR wordt aandacht gevraagd voor een aantal zaken:

 • De communicatie. Hoe zal dit worden opgepakt? Is er een plan van aanpak? 

 • De verantwoordelijkheid/controle van de teams 

 • Vacatures; hoe vindt de invulling van vacatures plaats en dan met name de invulling m.b.t. niveaus? Ieder team gaat hier straks eigen keuzes in maken. CCR spreekt zijn zorgen uit over de toekomstige kwaliteit van zorg.

 • Zorgen bij de raad over de mogelijke onderlinge toestanden binnen een team. Wie bepaalt bij een vacature wie er wordt aangenomen? Wie accordeert de roosters? En hoe ga je binnen een team om met vriendjespolitiek?

 • De CCR spreekt zijn zorgen uit, en dan met name ten aanzien van de inzet van niveaus en daaraan gekoppeld de kwaliteit van zorg. Tevens worden zorgen uitgesproken ten aanzien van de souplesse van het team; wat gebeurt er bij langdurig en/of frequent ziekteverzuim?  Ook de omslag die gemaakt moet worden naar een aanspreekcultuur, de omslag van angstcultuur naar aanspreekcultuur, baart de raad zorgen.

 • Medezeggenschap, adviesaanvragen
  Door de raad wordt aandacht gevraagd voor de WMCZ en het tijdig voorleggen van adviesaanvragen, kan dit worden meegegeven met de teams? Naar de mening van de voorzitter van de taskforce verandert er in dat opzicht niets. Het adviestraject loopt in de nieuwe situatie ook via de manager. Dhr. Pijpelink zegt toe de teams voldoende informatie mee te geven.

   

  WGkkz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)
  Per 1 -1-2016 is er een nieuwe wet van kracht. Er volgt een gefaseerde invoering. Voor invoering/implementeren van de nieuwe regeling staat een jaar. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat er een transparantere houding en duidelijke informatie is voor de cliënt. De nieuwe wet Wkkgz vervangt artikel 40, wet Big, verplichting kwaliteitsjaarverslag (Kwzi) en Wkcz. Er vond binnen TZ een inventarisatie plaats; Tragel Zorg voldoet aan een aantal zaken. Voor 1 januari 2017 moet alles op orde zijn.  De raad heeft verzwaard advies en wacht de adviesaanvraag af. 
   
  Contactdag 2016
  Besloten is  “medezeggenschap” als thema te nemen. Afgesproken wordt dat in een volgend overleg - tijdens een brainstormsessie - wordt beslist over een datum en de invulling van de dag.

  jaarverslag 2015
  Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde document zal door AS gepubliceerd worden.

  Nachtzorg, naar aanleiding van de inspiratiesessie nachtzorg
  Enkele leden woonden de sessie bij. De raad neemt een afwachtende houding aan; er ligt nog niets concreets. Wel is duidelijk dat nachtzorg per locatie/situatie geregeld zal worden. 
   
  Evaluatie medezeggenschap, naar aanleiding van de inspiratie sessie
  Op 07 maart vonden er twee bijeenkomsten plaats. Een middagsessie voor bewoners en een avondsessie voor cliëntvertegenwoordigers. Er is veel informatie verzameld. Die informatie is inmiddels geclusterd. Tijdens de komende OV zal de raad door de RVB worden bijgepraat. Insteek van de raad was om zoveel mogelijk (nieuwe) cliëntvertegenwoordigers te bereiken. Helaas werd er door Tragel Zorg voor gekozen om een select aantal cliëntvertegenwoordigers uit te nodigen.
  Dit wordt als een gemiste kans gezien.

  Huiskamergesprek
  Bij huiskamergesprekken en werkoverleggen ontbreekt de link met de clusterraden. De raad stelt dat - nu de cliëntenplatforms er niet zijn- verslagen, punten vanuit die gesprekken meegenomen zouden moeten worden in de clusterraad. In de komende OV zal dit aan de bestuurder worden voorgelegd.

  Bijeenkomst CZ
  CZ bijeenkomst met cliëntenraden van zorgaanbieders uit de regio Zeeland. Tijdens deze bijeenkomst zal gesproken worden over een aantal onderwerpen die betrekking hebben op de gehandicaptenzorg. Zo zal er aandacht worden besteed aan de uitgangspunten van het zorgkantoor ten aanzien van de zorginkoop 2017. De bijeenkomst staat gepland begin mei. Enkele leden van de raad nemen deel aan het gesprek.
   
  Wachttijden van 3 tot 6 maanden bij voor tandartszorg in Breda.
  De CCR maakt duidelijk dat er signalen zijn ontvangen van cliëntvertegenwoordigers over de lange wachttijden voor tandartszorg in Breda. Dit wordt meegenomen als aandachtspunt.