07 juni 2016

Centrale cliëntenraad Highlights CCR OV 07-06-2016  

Q1 rapportage
Tijdens de OV van 07-06 werd een toelichting gegeven op de Q1 rapportage.
Het hoge verzuim, de achterblijvende realisatie bij de RVE Gedrag en Ontwikkeling, het achterblijven van de productieafspraak verblijf, de nog niet definitieve budgetruimte en volumes 2016 voor Jeugdhulp en WMO en de realisatie van de ontwikkelplannen zorginkoop 2016 zijn op dit moment de risico’s.

Rapportage Kwaliteit en Veiligheid (klachten
)
Er zijn zowel door de klachtencie. als vertrouwenspersonen en bemiddelaars geen klachten ontvangen in Q1 en Q4 2015. De raad maakt duidelijk dat – als cliëntvertegenwoordigers zich niet gehoord voelen of er is geen vertrouwen in de vertrouwenspersonen en/of klachtencie. - zij mogelijk anderen wegen zullen bewandelen. De raad vraagt aandacht hiervoor.

Zorgplannen
De CCR maakt duidelijk dat inderdaad het proces m.b.t. de zorgplannen verbeterd is, 80% van de cliënten hebben een actueel zorgplan.


Calamiteitenoefeningen
De calamiteitenoefeningen zijn slechts voor 55% gerealiseerd. De raad spreekt van een zeer slechte ontwikkeling. De raad wijst op het belang van de oefeningen.

Manager Kwaliteit en Veiligheid maakt duidelijk dat

 • alle medewerkers BHV geschoold moeten zijn;

 • elke locatie een ontruimingsplan heeft.
  Dat plan moet elk jaar geoefend worden.

 • 45% van de oefeningen zal dit jaar nog uitgevoerd worden.

 • er zijn data vastgelegd.

 • voor volgend jaar gelden dezelfde regels en daar zit een controle op

 • van elke oefening wordt verslag opgemaakt

 • degene die de oefening verzorgt, weet van elke locatie wat er goed en niet goed is verlopen.

 • er wordt geëvalueerd en bijgesteld in samenwerking met de brandweer.

 • algemeen geldt dat de calamiteitenoefeningen op schema zitten.

  De raad volgt de ontwikkelingen m.b.t. de uitvoering van de calamiteitenoefeningen kritisch op.
  De CCR wijst op de reeds gemaakte afspraken ten aanzien van de reserveringen en het positieve resultaat van 2015. 

Strategisch vastgoedplan
Tijdens de overlegvergadering van 07-06 werd een toelichting gegeven op het strategisch vastgoedplan. Elke afzonderlijke business case zal aan CCR (clusteroverschrijdend) en/of clusterraden (wijzigingen binnen het profiel) worden voorgelegd. Door een totaalplan te maken is een overall visie ontstaan. Dit totaalplan is ook voorgelegd aan de RvT. De RvT is van mening dat het plan realiseerbaar, financieel haalbaar is. Het MJBP is als vertrekpunt genomen. De resultaten van de taskforce Anders wonen zijn in het plan opgenomen, dit is er een onderdeel van.
De functie van het strategisch vastgoedplan, is kijken naar de toekomst voor heel Tragel ten opzichte van de cliënten populatie. Keuzes maken op basis van wat nodig is. Het vastgoedplan is opgedeeld in woon werkzones. Per zone is de situatie bekeken. Ook de zorgprogramma’s zijn meegenomen bij het opmaken van de scenario’s. Door de raad wordt aandacht gevraagd voor de noodzaak aan groepswoningen en dan voornamelijk groepswoningen in de woonplaats waar cliënten wonen. Door de RvB is tijdens het overleg van 07-06 duidelijk gemaakt, dat er groepswoningen blijven bestaan. Het strategisch vastgoedplan werd verder toegelicht, en werd beargumenteerd waarom welke keuzes zijn gemaakt inclusief een tijdsplanning. Voorgaande aan de overlegvergadering waren aan de raad geen stukken (adviesaanvraag en strategisch vastgoedplan) verstrekt. De raad adviseert na de zomerperiode. 

 
Interim rapportage LVB

Tragel Zorg is bezig met een interim rapportage LVB. Naar verwachting zal de rapportage eind deze maand gereed zijn. De rapportage zal aan de CCR worden voorgelegd en worden besproken. Vorig jaar zijn er een aantal stappen gezet. Er is een nieuwe manager Expertise Centrum benoemd. Inzet Careflex is teruggebracht. Er zal nieuwbouw worden gepleegd.

Medische dienst
Opnieuw is er aandacht voor de medische dienst. De druk is opgevoerd omdat er
vanuit externe partijen zorgen werden geuit over het ontbreken van een AVG naar aanleiding van recente gebeurtenissen. Gesprekken lopen met drie organisaties. Met het Gors deelt Tragel Zorg een basisarts. Het plan is, tot de terugkeer van Rogier Kersseboom, een extra arts in te zetten.


Vacature ruimte gedragsdeskundigen
Er is vacature ruimte bij de gedragsdeskundigen.


Nieuwbouw Hoevedreef
Nieuwbouw is cruciaal. Tragel Zorg wil met de cliënten aan de slag. Daar is geschikte woon en rustruimte voor nodig.


Communicatie
Sandra de Blaaij is aangetrokken als manager Communicatie a.i. Sandra heeft een eigen communicatie bureau. Met haar zullen op korte termijn ontwikkelprojecten worden besproken, zoals vernieuwing website en invoering SharePoint.


Coöperatie
Tragel Zorg gaat aan de slag met het opzetten van een coöperatie. In het derde kwartaal van 2016 moet elke RVE een thema bijeenkomst hebben gehouden.


Pilot Ovis (invoering elektronisch cliëntendossier)
Er werd geen adviesaanvraag voorgelegd aan de raad betreffende de pilot
invoering elektronische medicatieverschaffing. Door de raad werd eerder al extra informatie opgevraagd; wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de cliënt? Kunnen er afspraken worden gemaakt over de resultaten van de evaluatie? De RVB zegt toe dat de evaluatie, vergezeld van een adviesaanvraag zal worden voorgelegd aan de raad.

Advies ECD (elektronisch cliëntendossier)
De raad besluit positief te adviseren. De CCR had de beschikking over de adviesaanvraag met bijbehorende stukken, zoals een business case, een beoordeling aan de hand van een plan van eisen en de mening van de gebruiker. Een delegatie van de Centrale Cliëntenraad woonde op 8 maart een proeftuin (informatiemiddag) bij. Het spreekt de raad aan, dat het werken met het nieuwe elektronische cliëntendossier eenvoudiger en minder tijdrovend is. Ook ondersteunt het nieuwe elektronische cliëntendossier de communicatie in en met het netwerk van de cliënt waaronder inzage in het cliëntendossier. Aandachtspunt is, dat na de advisering het pakket goed neergezet zal moeten worden. De raad wil graag actief betrokken worden, door de inzet van twee raadsleden bij de pilot die van start zal gaan in het najaar van 2016. 

 
Contactdag
De contactdag staat gepland op 12 november en zal in het teken staan van medezeggenschap.
Naar verwachting zullen de uitnodigingen medio september worden verstuurd. De organisatie van de contactdag ligt in handen van Mw. Rottier, mw. Kouwijzer met ondersteuning van de ambtelijk secretaris van de CCR.


Ziekenhuiszorg
Enige jaren geleden hebben een aantal zorginstellingen een intentieverklaring omtrent ziekenhuiszorg ondertekend. Ook Tragel Zorg ondertekende deze overeenkomst. Twijfels bij de raad over de
naleving van de regels. De intentieverklaring is onderwerp van gesprek tijdens de eerstvolgende overlegvergadering.


Tragel Plus Pakket
Door de raad zal aandacht worden gevraagd voor de eigen bijdrage die nu wordt betaald door de cliënten en hun vertegenwoordigers voor kosten van voetverzorging/pedicure.
Omdat de meeste bewoners door het CIZ zijn geïndiceerd voor verblijf met behandeling zouden zij - naar de mening van de raad - recht hebben op deze behandeling voor voetverzorging en indien nodig ook voor pedicure. Ook de niet diabetische cliënten. Kosten voetverzorging/pedicure zal onderwerp van gesprek tijdens de eerstvolgende overlegvergadering.

Evaluatie medezeggenschap
Twee leden van de raad participeren in de werkgroep evaluatie medezeggenschap.
Onlangs vond een tweede bijeenkomst plaats. De adviesaanvraag wordt in het najaar van 2016 verwacht. Vermoedelijk zal er niets aan de formele medezeggenschap worden veranderd. Er zullen opnieuw cliëntenplatforms worden geformeerd. Zorgen over de toekomstige toepassing van wet en regelgeving (WMCZ) binnen de zelfstandige teams. Managers Zorg blijven eindverantwoordelijk maar zijn mogelijk niet op de hoogte van alle ontwikkelingen. De raad hecht er belang aan dat cliëntvertegenwoordigers goed worden geïnformeerd over wet en regelgeving. De RvB stelt voor een externe partij te betrekken bij het op de hoogte stellen van wet en regelgeving van de deelnemende bewoners en mee-werkers in de cliëntenplatforms.


Jos Linden neemt afscheid
Dhr. Linden heeft per 01 juli afscheid genomen van de centrale cliëntenraad en cliëntenraad Gedrag en Ontwikkeling. RvB en Cliëntenraden danken dhr. Linden voor zijn toewijding en inzet in de afgelopen jaren.