06 maart 2018

Highlights 06-03-2018 CCR vergadering

Vakanties voor bewoners en cliënten:
Een pilot is gestart. De pilot moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen. De Raad bereikte daarover eerder overeenstemming met de Raad van Bestuur. De Centrale raad heeft een toetsende rol. De Raad gaat ervan uit dat er binnen de pilot rekening wordt gehouden met de overeengekomen toetsingslijst. Na de evaluatie zal de Raad inhoudelijk op de punten reageren.


Inspectiebezoek/Tweede resultaatsverslag : de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is op 26 februari 2018 langs geweest op Hoevedreef 7 in Clinge in het kader van verscherpt toezicht. In de terugkoppeling zei de IGJ een rustiger situatie aangetroffen te hebben. Ze toonden begrip voor dilemma’s en situaties en gaven de indruk dat Tragel op de goede weg is. Tijdens het overleg op 27-02-2018 werd bekend dat de IGJ tevens op bezoek was geweest bij de locatie Stanleystraat en het Onderonsje. Deze audits bleken goed te zijn geweest. Het resultaatsverslag wordt door de Raad gezien als een voortgangsrapportage. De Raad heeft niet de behoefte op dit moment te reageren. Er wordt voortvarend gewerkt.

Adviesaanvraag Instellingsbe
sluit: Er werd door de Raad eerder een ongevraagd advies uitgebracht. De formele behandeling van de adviesaanvraag vond plaats op 27-02. Er is overeenstemming bereikt. Er zal positief worden geadviseerd.

Nachtzorg: met betrekking tot de advies verkenning zorgcirkels; de Raad adviseerde al positief met aandachtspunten. Inhoudelijk werd het advies (verkenning tot samenwerking) van de Raad nog niet besproken.  

Leden cliëntenraden en het verzekeringsaspect: Tijdens de CCR-OV van 27-02 werd overeengekomen
om - in de wetenschap van gelijke behandeling - en de opmerking van de bestuurder dat het goed is om dit te regelen, het voorstel voor het tekenen van de vrijwilligersovereenkomst te volgen. Alle cliëntenraadsleden zullen gevraagd worden een overeenkomst in te vullen en te ondertekenen.

Cliënt ervaringsonderzoek: De Raad ontving de rapportage onderzoek kwaliteitservaringen van bewoners, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders Tragel Wonen 2017. De Raad stelt dat de verbeterkaarten binnen de cluster cliëntenraden besproken dienen te worden.

Schoonmaken van de eigen kamer: er werden tijdens de CCR-OV van 27-02 zorgen gedeeld met de bestuurder over de kwaliteit van de schoonmaak van kamers van bewoners. Naar aanleiding van de discussie werd geconcludeerd dat het onderwerp beter past op de overlegtafel van de betreffende RVE-raden aan de hand van een evaluatie van het gehanteerde werkprogramma.

Mentorschap: De CCR heeft tijdens de CCR-OV bij de bestuurder aandacht gevraagd voor het feit dat er bewoners zijn die geen mentor hebben. Hoeveel dat er zijn is niet duidelijk. De bestuurder maakte duidelijk dat de zorgaanbieder geen contracten mag aangaan voor mentorschap of bewind voering maar onderschrijft wel het belang van mentoren. De Raad stelt zich tot taak er zorg voor te dragen dat elke bewoner een mentor heeft. Het is echter nodig zich vooraf een goed beeld te vormen. Wordt vervolgd.

Wet Zorg en Dwang:
Tijdens de CCR-OV van 27-02 werd door de RVE manager Kwaliteit een korte toelichting gegeven op de wet die per 2020 van kracht wordt en de Wet Bopz vervangt. De wet heeft als uitgangspunt dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Situaties moeten op basis van vrijwilligheid opgelost worden. Brancheorganisatie VGN stelt een invoering pad op dat Tragel zal volgen. De CCR wordt te zijner tijd over het plan geïnformeerd.

Adviesaanvraag beleidsvisie, oordeelvorming: AS agendeert deze adviesaanvraag (oordeelvorming) voor de CCR vergadering van 21-03-2018.

Strategische personeelsplanning: d
e bestuurder heeft in de afgelopen periode een aantal keren met de CCR en de OR gesproken over het strategisch personeelsbeleid en de aanpak van het arbeidsmarktvraagstuk. Het onderwerp wordt besproken tijdens de CCR-OV van april.

Procedure benoeming twee leden klachtencommissie op voordracht van de CCR: de termijn van twee leden van de klachtencommissie verloopt dit jaar. Zij zijn niet herkiesbaar. Het zijn leden die op voordracht van de CCR benoemd worden. Twee leden van de Raad bereiden samen met de RVE Kwaliteit de procedure voor.

Naar aanleiding van de jaarlijkse bijeenkomst klachtencommissie: Leden van de Raad woonden de jaarlijkse bijeenkomst van de Klachtencommissie bij. Tijdens de familiedag zal de klachtenfunctionaris een korte toelichting geven over de procedure, hoe kan een klacht worden ingediend, wat is de te volgen weg? Welke mogelijkheden zijn er?  

Jurering onderscheidend aanbod: een jury bestaande uit twee leden (de voorzitter en vicevoorzitter) van de CCR , drie leden van het Bewoners en cliëntenplatform en medewerkers, beoordeelden projecten van medewerkers uit de RVE’s WWT, WWH, KG en forensische zorg, in het kader van onderscheidend aanbod. Het winnende voorstel ontving 5.000 euro, maar ook aan de andere voorstellen werd een financiële stimulans meegegeven.

Definitief besluit begroting 2018: De Raad neemt het definitief besluit ter kennisgeving aan.

Technisch overleg begroting:
De Raad adviseerde de bestuurder door middel van het advies begroting 2018, dat de raad graag in een eerder stadium betrokken wordt bij de visievorming ten aanzien van de begroting 2019. De bestuurder nam het advies over. Een technisch overleg staat gepland.

Voordracht toezichthouder op bindende voordracht CCR: Vraag van de Raad van Toezicht is om het recht op bindende voordracht te laten vervallen en in ruil daarvoor inspraak te hebben bij alle toekomstige benoemingen. De CCR hecht belang aan het in stand houden van het recht op bindende voordracht en wijst het voorstel af. De RvT zal over dit besluit worden geïnformeerd.

Innovatiefonds: bekend is geworden dat m.b.t. het innovatiefonds,  dat voor 2018 een andere werkwijze gehanteerd zal worden. Op voorhand is de besteding vastgesteld. De Raad wenst op de hoogte gebracht te worden van de invulling.

Aansluiting klankbordgroep levensbeschouwing: er is vanuit de Raad op dit moment geen animo voor deelname.