27-02-2018

IGJ: De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is op 26 februari 2018 langs geweest op Hoevedreef 7 in Clinge in het kader van verscherpt toezicht. In de terugkoppeling zei de IGJ een rustiger situatie aangetroffen te hebben. Ze toonden begrip voor dilemma’s en situaties en gaven de indruk dat Tragel op de goede weg is. Wel zijn er nog enkele aandachtspunten. Ter vergadering werd bekend dat de IGJ op bezoek was bij locatie Stanleystraat in Hulst. Deze audit werd als positief beoordeeld. De bestuurder geeft aan een enorm verschil te zien op Hoevedreef met twee jaar geleden maar dat het altijd beter kan. De bestuurder heeft het gevoel dat Tragel goed bezig is met het herstel van vertrouwen.

Uitkomsten communicatieonderzoek / plan van aanpak Communicatie: De communicatie adviseur licht toe hoe ze de afgelopen periode te werk is gegaan. Met betrekking tot speerpunten van cliëntvertegenwoordigers worden de volgende opvallende punten uit het onderzoek genoemd: cliëntvertegenwoordigers zijn positief over digitale communicatie en hebben als aandachtspunt meegegeven dat er meer over dan met mensen gepraat wordt. Het strategisch communicatieplan dat voorligt, is geschreven voor een jaar. Dat jaar is bedoeld voor groei en om te zien of dit de goede weg is of dat er nog aanpassing nodig is. Niet alle raadsleden zijn tevreden over de communicatie met de woning. Het voorstel over hoe het verder gaat ligt op tafel. Daarin kunnen de verschillende lagen van communicatie meegenomen worden. Het is goed om aandacht te besteden aan communicatie tussen cliëntvertegenwoordigers en teams.

 

Adviesaanvraag wijziging instellingsbesluit: de verzwaard adviesaanvraag tot wijziging instellingsbesluit werd op 7 november 2016 aan de Raad voorgelegd. Door de Raad werd uitstel van adviseren aangevraagd en door de bestuurder verleend. Op 12-01-2017 werd door de Raad – vooruitlopend op de formele behandeling - het ongevraagd advies uitgebracht, om de formele behandeling van de adviesaanvraag en de wijziging instellingsbesluit op te schorten tot de nieuwe wet van kracht is. Recent werd er echter overeenstemming bereikt over de formele behandeling. Vooruitlopend op de formele behandeling van de adviesaanvraag werden er, door middel van een ongevraagd advies, aandachtspunten aan de bestuurder voorgelegd. Deze aandachtspunten waren onderwerp van gesprek tijdens de formele behandeling van de  adviesaanvraag tijdens de CCR-OV van 27-02-2018. Afgesproken werd om het voorgestelde instellingsbesluit conform gemaakte afspraken aan te passen. De Raad gaat ervan uit dat de opmerkingen van de Raad, conform afspraak, in de notitie worden verwerkt en adviseerde de bestuurder - vooruitlopend op de ontvangst van de notitie - het voorgenomen besluit uit te voeren zoals voorgesteld. De aangepaste notitie is onderwerp van gesprek tijdens de CCR vergadering van 21 maart 2018.

 

Nachtzorg: de bestuurder licht tijdens de CCR-OV nogmaals de drie fases in het project nachtzorg toe:  domotica, inschakeling centrale (beide zijn besloten) en zorgopvolging. Fase 1 en 2 moeten goed draaien eer er voorstellen komen voor fase 3. Een eerste pilot is beoogd op de nieuwe locatie in Sint Jansteen die opgeleverd wordt in mei 2019. De bestuurder stelde voor om de voorbereiding hiervan in een aantal inspiratiesessies op te pakken. De CCR wordt hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomsten zullen pas na de zomer plaatsvinden. De bestuurder benadrukt dat er in de bestaande nachtzorg niets verandert. De pilot komt bovenop de bestaande nachtzorg. De CCR geeft aan het een goede uitleg en zorgvuldige aanpak te vinden.

 

Leden cliëntenraden en het verzekeringsaspect:  overeengekomen wordt om in de wetenschap van gelijke behandeling en de opmerking van de bestuurder dat het goed is om dit te regelen, het voorstel voor het tekenen van de vrijwilligersovereenkomst te volgen. Alle leden zullen worden verzocht een overeenkomst te ondertekenen.

Cliënt ervaringsonderzoek: de context van het onderzoek ligt in de vraag of Tragel erin slaagt  cliënten een goed leven te bieden. In de uitkomsten van het onderzoek is vooruitgang te zien. Per kwaliteitsnetwerk wordt gekeken wat er per RVE gedaan wordt met de uitslagen. Een paar zaken worden op organisatieniveau opgepakt: beter communiceren en betere uitleg over waarom Tragel dingen op een bepaalde manier doet. Daarin krijgt vooral het gesprek met elkaar over wat doet Tragel en welke rol heeft het netwerk een plaats. Daarnaast eigenaarschap van de kwaliteit meer naar de teams brengen. In de kwartaalrapportages zal over de voortgang van de verbeteracties naar aanleiding van het onderzoek gerapporteerd worden. De kwaliteit verbeterkaarten zullen in het overleg van de RVE-raad met de manager besproken worden. De Raad vraagt aandacht voor mogelijke adviespunten die voortkomen uit de verbeteracties.

 

Schoonmaken eigen kamer: er zijn zorgen over de kwaliteit van de schoonmaak van kamers van bewoners gedeeld. Naar aanleiding van de discussie wordt geconcludeerd dat het onderwerp beter past op de overlegtafel van de betreffende RVE-raden aan de hand van een evaluatie van het gehanteerde werkprogramma.

 

Mentorschap: De CCR vraagt aandacht voor het feit dat er bewoners zijn die geen mentor hebben. Hoeveel dat er zijn is niet duidelijk. De bestuurder licht toe dat de zorgaanbieder geen contracten mag aangaan voor mentorschap of bewindvoering maar onderschrijft wel het belang van mentoren. Afgesproken wordt dat nagevraagd wordt om hoeveel bewoners het gaat en wat de mogelijke gevolgen voor bewoners zijn.


Wet Zorg en Dwang

De Raad ontvangt een korte toelichting op de wet die per 2020 van kracht wordt en de Wet Bopz vervangt. De wet heeft als uitgangspunt dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Situaties moeten op basis van vrijwilligheid opgelost worden. Brancheorganisatie VGN stelt een invoering pad op dat Tragel zal volgen. De CCR wordt te zijner tijd over het plan geïnformeerd.

 

Familiedag: De familiedag is op 2 juni 2018. Nadere informatie volgt.

 

Vakanties voor bewoners:  Er is een pilot is gestart. Het initiatief moet uitgaan van de teams. De raad bespreekt dit onderwerp tijdens het eigen overleg van 06-03-2018.

Stadsboerderij, de stand van zaken: De bestuurder meldt dat er over twee weken een bijeenkomst is in Terneuzen. De gemeente gaat financieel ondersteunen en partijen worden betrokken. Geen ontwikkelingen in Hulst vanwege  onder andere, het gevolg van de bestuurswissel bij Hulst voor Elkaar. Vanaf maart gaat vanuit Oostburg een groepje bewoners werken op de boerderij in Terneuzen.

Benoeming vicevoorzitter: Mevrouw Rottier is benoemd als vicevoorzitter van de Centrale cliëntenraad.

 

Stand van zaken beleidsvisie 2018-2020: De bestuurder meldt dat de adviesaanvraag toegezonden zal worden.

 

Opening Kookpunt: De raad memoreert de opening van het Kookpunt in Hulst op 24 februari 2018. De raad is hier  zeer positief over. Naar aanleiding daarvan wordt aandacht gevraagd voor bekendmaking in de wijk.


Zorg verbeterkaart: De raad vraagt aandacht voor het feit dat niet iedereen tijdens een MDO de uitnodiging ontvangt om Zorgkaart Nederland in te vullen.

Leden van de Klachtencommissie:  de termijn van twee leden van de klachtencommissie verloopt dit jaar. Leden zijn niet herkiesbaar. Het zijn leden die op voordracht van de CCR worden benoemd. De CCR bespreekt intern wie van de leden de procedure samen met de manager Kwaliteit zullen voorbereiden.

Forensische zorg:  Tragel is benadert door kleine organisatie voor forensische zorg met het verzoek tot vergaande samenwerking. De Raad wenst meer duidelijkheid. Dit is onderwerp van gesprek tijdens de eerstvolgende CCR-OV.

Vastgoedplan: het vastgoedplan wordt afgerond en komt voor advies naar de CCR.