Jaarverslag 2017

Centrale Cliëntenraad Jaarverslag 2017

Voorwoord

Sinds 1 juli 2017 mag ik het onafhankelijk voorzitterschap van de Centrale Clientenraad van Tragel vervullen.
Dat betekent dat ik slechts de helft van het verslagjaar actief ben geweest.

Even voorstellen is wellicht op zijn plaats.
Ik ben mijn actieve werkcarrière begonnen als leraar Nederlands. Vijf jaar heb ik voor de klas gestaan. Daarna elf jaar in de belangenbehartiging als vakcentralebestuurder bij het Christelijk Nationaal Vakverbond voor de provincie Zeeland. De laatste 27 jaar was ik voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgstroom, een zorgorganisatie op Walcheren met ouderen- en thuiszorg, hospicezorg en maatschappelijk werk in haar pakket. Daarnaast was er een grootkeuken voor tweeduizend maaltijden per dag, een zorghotel en een zorgwinkel.

Eind september 2017 was mijn laatste werkdag bij Zorgstroom. Het is mijn doel om mijn kennis in te zetten op plekken in de samenleving, waar ik dienstbaar kan zijn. Dat kan zeker binnen een forse organisatie voor zorg- en dienstverlening als Tragel. Ik heb de organisatie leren kennen als een organisatie die volop in ontwikkeling is, maar ook als een groentetuin. Mijn mede-raadsleden heb ik leren kennen als zeer betrokken mensen. Betrokken  bij de zorg voor hun naaste; betrokken bij de zorg voor Tragel. Het is een fijn team om mee samen te werken.

De CCR heeft verschillende, in de wet neergelegde rechten. Informatie en advies. We handelen met een kritische blik. Maar altijd vanuit het belang van de mensen, waar Tragel voor is opgericht; de bewoners. We proberen, ook via directe contacten en in de cluster cliëntenraden, goed op de hoogte te blijven van wat er speelt. Een actief bevragen van bestuurder en medewerkers hoort daar ook bij. Met de Ondernemingsraad is structureel overleg over zaken die beide adviesraden raken.

Ik hoop dat het jaarverslag u een goede indruk geeft van onze activiteiten.

Ik groet u allen zeer. Reageren mag uiteraard

Léon Phernambucq
pher@zeelandnet.nl.

 

Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad (CCR) in 2017

Dhr. T. Lantsheer, voorzitter tot 01-07-2017
Dhr. H. van der Laan, secretaris tot 01-07-2017  
Mw. E. Kouwijzer, vertegenwoordiger Tragel Werk(t)  tot 01-07-2017

Dhr. L. Phernambucq, voorzitter vanaf 01-09-2017
Mw. L Rottier-de Kesel, vertegenwoordiger Wonen & werken Hulst
Dhr. J. Collet, vertegenwoordiger van Wonen & werken Terneuzen

Mw. M. Paridaen, vertegenwoordiger Gedrag & ontwikkeling
Dhr. J. Kouwijzer, vertegenwoordiger Wonen & werken Sluis (lid van de CCR vanaf 16-11-2017)
Mw. L. Allaerts, vertegenwoordiger Zorg & beleving vanaf 01-07-2017
Mw. M. Goossens, ambtelijk secretaris

Vertegenwoordiging profielraden:
Vertegenwoordigers vanuit de RVE raad Kind & Jeugd ontbrak in 2017.
Mw. K. Claes, vertegenwoordiger Kind & gezin werd benoemd per 01-01-2018.
Met de benoeming van mw. Claes zijn alle profielen vertegenwoordigd en is de raad compleet.
 

Missie en visie van de Centrale Cliëntenraad (CCR) 

In onze missie staat dat wij ons willen inzetten voor de belangen van cliënten van Tragel. Dit willen we doen door advies te geven over zaken die voor bewoners/cliënten van belang zijn. De CCR wil daarnaast zaken die niet goed lopen, met de Raad van Bestuur bespreken. We zien erop toe dat Tragel altijd in het belang van de bewoners en cliënten handelt. We hebben een toetsende en initiërende rol  ingeval de raad merkt dat er iets moet veranderen in het belang van de bewoner/cliënt. Als het beleid is vastgesteld, kan de CCR met de bestuurder afspraken maken over hoe het beleid wordt uitgevoerd. Dit is onderdeel van de adviesprocedure. Welke beloften zijn er voor het komende jaar gemaakt? En wat is hier aan het eind van het jaar van terechtgekomen? Als blijkt dat een aantal zaken in de praktijk niet goed functioneren, trekt de CCR aan de bel. De CCR wil zich niet beperken tot toetsen van het ondernemersbeleid maar wenst ook actief betrokken worden bij de totstandkoming ervan. De CCR beoordeelt of de plannen van de bestuurder passend zijn in relatie tot zijn eigen visie. In onze visie geven we aan wat we willen bereiken. Het gaat hierbij vooral om ondergenoemde zaken: 

 • we willen dat iedere cliënt een dagbesteding heeft waarin hij of zij zich lekker voelt;

 • we willen dat Tragel over deskundig personeel beschikt;

 • we verwachten hoge kwaliteit van de medewerkers van Tragel;

 • we willen dat Tragel en zijn medewerkers zich houden aan wat in het zorgplan is afgesproken.

   

Taken CCR 

De CCR van Tragel heeft wettelijk gezien het recht volgens de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) advies te geven aan de Raad van Bestuur over zaken als:

-        samenwerking of fusie;

-        gedeeltelijke opheffing of verhuizing;

-        het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefenen bij de
         leiding van arbeid binnen de organisatie

-        een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van werkzaamheden
-        de begroting en de jaarrekening;

-        het algemene beleid voor toelating en beëindiging van zorg aan cliënten.

 

Voor een aantal onderwerpen is (verzwaard) adviesrecht van toepassing. Dit betekent dat de Raad van Bestuur niet zomaar het advies naast zich neer kan leggen. Het gaat dan onder andere over:

-        de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne van cliënten;

-        de voeding;

-        recreatie en ontspanningsmogelijkheden;

-        de kwaliteit van zorg;

-        de klachtenregeling en het aanwijzen van leden van de klachtencommissie.


Waarover de CCR in 2017 heeft geadviseerd, vind je verderop in dit jaarverslag.

Overlegvormen: de CCR kwam in 2017 zesmaal bijeen voor een eigen vergadering. Hierin werden de adviesaanvragen besproken, maar ook diverse beleidszaken. In 2017 vond tweemaal overleg plaats met een afvaardiging van de Raad van Toezicht (RvT). Tijdens deze overleggen kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: de algemene gang van zaken, vooruitblik, terugblik, jaarrekening, jaarverslag, ontwikkelingen op het gebied van vastgoed, de visie op de boerderijen, het onlangs ingestelde verscherpte toezicht op Hoevedreef 7, en de personeelsplanning. In 2017 vergaderde de CCR zesmaal met de Raad van Bestuur. Met de Raad van Bestuur werden adviesaanvragen en diverse beleidsonderwerpen besproken. De CCR stelt het zeer op prijs dat medewerkers van Tragel steeds bereid zijn om tijdens overlegvergaderingen, nadere informatie over bepaalde onderwerpen te verstrekken. Met de Ondernemingsraad heeft tweemaal overleg plaatsgevonden en werden onder andere de volgende onderwerpen besproken: voortgang zelfstandige teams, de personele bezetting, personele bezetting Expertise Centrum en de inzet van pilots binnen de organisatie. Verder nam de raad deel aan een bijeenkomsten die waren geïnitieerd door het Zorgkantoor: de raden van de verschillende zorginstellingen binnen Zeeland worden meer betrokken bij de zorginkoop. Er vond in 2017 tweemaal een bestuurlijk overleg plaats waarvoor ook het dagelijks bestuur van de CCR werd uitgenodigd. Onder andere de volgende onderwerpen kwamen hierbij aan bod: stand van zaken nieuwbouw, mondzorg, Meerzorg, het kwaliteitskader en de contracteerruimte en productieafspraken. Enkele leden woonden het Zeebra overleg bij. Het Zeebra overleg wordt bijgewoond door bestuurders en leden cliëntenraden gehandicaptenzorg.

Waar vindt u informatie over de Centrale Cliëntenraad?: Naast dit jaarverslag kunt u ook de samenvattingen lezen van de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad. U vindt deze informatie op: www.tragelzorg.nl

Vervolgens gaat u naar:  → cliënten & cliëntvertegenwoordigers → centrale cliëntenraad -> highlights.

Hoe bereikt u de Centrale Cliëntenraad?  Vragen aan de Centrale Cliëntenraad kunt u stellen via e-mail: clientenraad@tragelzorg.nl

 

Jaarverslag 2017  

Begroting 2018: er is, met inachtneming van indexering, een vergelijkbaar budget als in 2017 beschikbaar. De extra ruimte voor reguliere zorg die in 2017 begroot kon worden, blijft behouden. Extra uren zijn toegewezen aan de teams voor reflectie, tijd om goed met elkaar in overleg te gaan. De verdeelsleutel voor de begrote personeelskosten (de begeleiding van de woningen/dagbestedingslocaties) over de verschillende RVE’s zijn de roosters van juli 2017. De verdeelsleutel van de begrote inkomsten, zijn de geraamde ZZP vergoedingen per RVE. Het stemt de raad positief dat het tekort van Gedrag & Ontwikkeling niet meer betaald wordt uit het geld voor de zorg. Geadviseerd werd, de raad bij de visievorming te betrekken ten aanzien van de begroting 2019. Het inhoudelijk ondersteunen van kleinere collega-organisaties is altijd een punt van afweging. Aan de ene kant wordt Tragel gewaardeerd door het delen van kennis en ondersteuning, anderzijds worden wel concurrenten in de markt ondersteund. Dat vereist een voortdurende afweging, mede omdat dit laatste ook kan leiden tot vertrek van bewoners en medewerkers. Een goede strategische afweging, waar we graag in mee willen denken, is dus voortdurend gewenst. Wij hebben met instemming geconstateerd dat voor 2018 een uitbreiding van de formatie van zorgpersoneel ten opzichte van de bezetting in 2017 is begroot. Het is de beleidsdoelstelling, de PNIL (personeel niet in loondienst) af te bouwen ten gunste van de inzet van eigen medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt is als risico opgenomen in de begroting. Dit risico wordt door de raad onderschreven. Immers, deze krapte op de arbeidsmarkt en meer specifiek het niet kunnen invullen van vacatures zou ten koste kunnen gaan van stabiliteit en ontwikkeling van de teams. Samen met collega instanties worden acties uitgezet. Tragel vult dit aan met eigen acties. Graag blijft de raad met de bestuurder over dit onderwerp in gesprek. De maatregelen die worden getroffen naar aanleiding van de beslissing ten aanzien van Hoevedreef 7 kosten extra geld. 
De raad kan zich vinden in de uitleg dat er “waar nodig “ extra wordt ingezet: de raad stelt het op prijs te
vernemen hoe het weerstandfonds zich heeft ontwikkeld de laatste 4 jaar. Het is prima weerstand te hebben, maar het kan ook teveel zijn. Vooralsnog is dit nu niet aan de orde, maar mocht dat het geval zijn, dan zullen daar vragen over gesteld worden.

Wijziging instellingsbesluit:
de verzwaard adviesaanvraag tot wijziging instellingsbesluit werd op 7 november 2016 aan de Raad voorgelegd. Door de Raad werd uitstel van adviseren aangevraagd en door de bestuurder verleend. Op 12-01-2017 werd vooruitlopend op de formele behandeling het ongevraagd advies uitgebracht, de formele behandeling van de adviesaanvraag en de wijziging instellingsbesluit op te schorten tot de nieuwe wet van kracht is. Inmiddels werd de verzwaard adviesaanvraag formeel behandeld tijdens de CCR-OV van 27-02-2018. Vooruitlopend op de formele behandeling van de adviesaanvraag, werden door middel van een ongevraagd advies aandachtspunten aan de bestuurder voorgelegd.

Jaarrekening: de jaarrekening 2016 werd afgesloten een positief resultaat van ca. 2% van de gerealiseerde omzet. In de begroting 2017 is een positief resultaat geraamd 1% van de geraamde omzet. De landelijke norm is minimaal 1,5%. Hiermee werd de doelstelling van de begroting, een positief resultaat om op termijn te kunnen voldoen aan de eisen van stakeholders/financiers gerealiseerd. De Raad kan zich vinden in dit bedrijfseconomisch uitgangspunt waarmee (op termijn) een gezonde financiële situatie wordt gerealiseerd. Omdat de jaarrekening bij het voorleggen van de adviesaanvraag al was gecontroleerd door de accountant en daarmee de bestemming van het saldo was vastgesteld, zou voor eventuele wijziging van de bestemming een nieuwe accountantscontrole moeten plaats vinden. De Raad achtte dit niet wenselijk, temeer omdat over de bestemming van het geraamde positieve saldo reeds hadden geadviseerd. De Raad adviseerde de bestuurder meer duidelijkheid te verstrekken over de huidige en de toekomstige woonvoorzieningen waarvan de huur hoger is dan de vergoeding uit de Normatieve Huisvestingscomponent. In het definitieve besluit werd de gevraagde informatie vertrekt. De Raad kan zich vinden in de uitleg.

Wijziging klachtenregeling: op 1 januari 2017 werd het klachtdeel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) van kracht. Om hieraan te voldoen was het noodzakelijk de bestaande klachtenregeling aan te passen. Bewoners en cliënten krijgen ten opzichte van de huidige situatie meer keuzemogelijkheden voor een laagdrempelige behandeling van een klacht. Deze adviesaanvraag heeft als doel te voldoen aan de nieuwe wetgeving inzake de WKKGZ. De raad adviseerde de bestuurder de wijzigingen door te voeren zoals voorgesteld.

Verzwaard advies over het voorgenomen besluit ISO 9001:2015 te hanteren als basis voor het kwaliteit managementsysteem voor Tragel: het spreekt de raad aan dat, waar HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) zich voornamelijk richtte op de processen, ISO zich vooral op de uitkomst van de zorgverlening, het gewenste resultaat richt. De verwachting is dan ook dat hanteren van ISO een positief effect zal hebben op de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. De Centrale Cliëntenraad adviseerde de bestuurder het voorgenomen besluit ten uitvoer te brengen. Een kwaliteitssysteem op basis van ISO zal worden uitgewerkt. De wijzigingen zullen aan de Raad worden gepresenteerd/voorgelegd.

Nachtzorg, verzwaard adviesaanvraag nachtzorg, het aansluiten bij Centrale24, een externe zorgcentrale voor een verbeterde kwaliteit van zorgmonitoring ’s nachts:
de bestuurder zegde toe dat de voorgestelde wijziging  niet dient om een bezuinigingsmaatregel toe te passen, maar juist zorgt voor een verbeterde kwaliteit van zorgmonitoring door de inzet van de expertise en ervaring van Centrale24. De huidige situatie is te risicovol  vanwege frequente storingen. Vervanging van de verouderde centrale is daarom naar de mening van de bestuurder een noodzakelijkheid. Onder voorbehoud van haalbaarheid, werd naar een situatie gestreefd waarin de aansluiting bij Centrale24 synchroon loopt met de implementatie van de nieuwe techniek in de nachtzorg. De eerste fase hiervan wordt opgeleverd in de nieuwbouw Hoevedreef en in 2018 verder ingevoerd op alle locaties.

M.b.t. de zorgopvolging worden de adviesaanvragen - conform eerder gemaakte afspraken – voorgelegd aan de Cluster Cliëntenraden. De bestuurder stelde dat er instemming bereikt moet worden over de zorginhoudelijke kant. De CCR adviseerde de bestuurder het voorgenomen besluit “aansluiten bij Centrale24” conform afspraken uit te voeren. Nadere betrokkenheid
van de raad bij de invulling van de nachtzorg is noodzakelijk en van groot belang. Met de bestuurder zijn inmiddels de volgende afspraken gemaakt: overeenkomstig de wens van de Centrale Cliëntenraad zullen de proeven met zorgopvolging pas starten nadat de nieuwe domotica en de samenwerking met Centrale24 naar tevredenheid zijn ingevoerd. De voorwaarden voor de proeven en de evaluatiepunten zullen met de Raad worden besproken. Daarin zal aandacht zijn voor het nader invullen van de criteria, met betrekking tot de aandacht die de Centrale Cliëntenraad vraagt voor nachtzorg op maat en het borgen van als goed ervaren situaties.

Adviesaanvraag Nieuwbouw de Sterre: de nieuwbouw is voor het overgrote deel bedoeld voor bestaande bewoners van locatie Hoevedreef 7 in Clinge. Het betreffen bewoners met een complexe zorgvraag. Zowel de Centrale Cliëntenraad als de clustercliëntenraad werden volgens afspraak betrokken bij de nieuwbouwplannen. De clustercliëntenraad werd betrokken bij het ontwerpen ervan. Echter de voorstellen van de betrokken raadsleden werden naar de mening van die Raad  nauwelijks overgenomen. De clustercliëntenraad Gedrag & ontwikkeling adviseerde de bestuurder - gedurende het nog lopende proces - vast te houden aan de reeds getoonde transparantie ten aanzien van de betrokken cliëntvertegenwoordiging, en hen te blijven betrekken bij toekomstige ontwikkelingen, maar ook zeker open te staan voor hun wensen en te kijken en luisteren naar wat wordt geopperd vanuit het perspectief van de cliënt. De opmerkingen van de clustercliëntenraad worden door de Centrale cliëntenraad onderschreven. De raad adviseerde positief ten aanzien van het voorgenomen besluit.

Tragel Pluspakket en de PGB tarievenlijst: het Tragel Plus pakket is conform de richtlijnen die in het Wlz kompas van het zorginstituut Nederland zijn opgesteld. Het Tragel Pluspakket 2018 is inhoudelijk, op enkele kleine punten na, nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2017. Ook de tarieven worden ten opzichte van 2017 niet gewijzigd. Hierop is één uitzondering. Dit
betreft een tarief van een externe leverancier.

Wijziging huisvesting Terneuzen: e
en adviesaanvraag werd voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad over de gehele business case en de afspraken gemaakt over de advisering inzake het Strategisch Vastgoedplan. Aan de Cluster Cliëntenraad RVE Tragel Werk(t) over het onderdeel beëindigen activiteiten Scanshop op de Axelsestraat, verbouwing van locatie de Dagboog, en het verplaatsen van de activiteiten Scanshop naar de Dagboog. Aan de Cluster Cliëntenraad RVE Verpleging & Verzorging werd een adviesaanvraag voorgelegd over het onderdeel beëindigen dagbesteding Verpleging & Verzorging (nu Zorg & beleving) op locatie de Dagboog en realisatie van een nieuwe dagbesteding Verpleging & Verzorging op locatie de Basaltpromenade. De Clustercliëntenraad Zorg & beleving is het niet eens met de redenering dat het voor de bewoners van de Basaltpromenade beter is niet meer vervoersbewegingen te ondergaan dan uiterst noodzakelijk. Deze redenering geldt – zo stelt deze Cluster Cliëntenraad - niet voor alle bewoners. Het risico bestaat dat er bewoners zijn die de woning zelden of nooit meer zullen verlaten. De Centrale Cliëntenraad onderschrijft het advies van de raad, daar voldoende aandacht voor te hebben. Door de inmiddels opgeheven Cluster Cliëntenraad Tragel Werk(t) werd de verhuizing als een bezuinigingsmaatregel en een verslechtering/achteruitgang voor de cliënten van de Scanshop opgevat.
Van een apart gebouw en op zichzelf zijn, naar integreren met andere activiteiten. Zorgen bij deze raad over de veiligheid van de cliënten en de haalbaarheid van het toezicht. Zorgen ook over de cliëntsamenstelling; de vermenging van de oorspronkelijke kwetsbare cliënten van de Dagboog met de cliënten van andere doelgroepen,   zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Cluster Cliëntenraad Tragel Werk(t) adviseerde de bestuurder erop toe te (laten) zien dat veiligheid van de cliënten wordt geborgd door de aanwezigheid van voldoende en daarvoor opgeleid personeel. Door de Centrale Cliëntenraad werd het advies van de Cluster Cliëntenraad Tragel Werk(t) onderschreven. Door de Cluster cliëntenraad Wonen & werken Terneuzen wordt vinger aan de pols gehouden. Op hun verzoek vindt er medio 2018 een evaluatie plaats. 
 

Overige zaken die met de raad werden besproken of waarvoor door de Centrale Cliëntenraad door middel van een ongevraagd advies, aandacht is gevraagd bij de bestuurder: (zaken staan uitgebreid vermeld in de gepubliceerde highlights 2017)

 • De Raad signaleerde problemen - Tragel breed - ten aanzien van het schoonmaken van de eigen kamer. Hiervoor is aandacht gevraagd. Dit onderwerp wordt opgevolgd in 2018.

 • Goedkopere mogelijkheden vakanties voor bewoners. Dit onderwerp wordt opgevolgd in 2018.  

 • Missie, visie, motto en merknaam: in haar advies inzake missie, visie merknaam en motto gaf de Centrale Raad aan, belang te hechten aan de toevoeging “zorg”, omdat de organisatie haar bestaansrecht voor grote mate ontleent aan zingeving bij het leveren van zorg. De bestuurder is echter van mening dat het bestaansrecht evenzeer ligt in het leveren van ondersteuning bij wonen, werk en vrije tijd. Door terug te gaan naar de meer neutrale naam "Tragel" kunnen – kunnen naar de mening van de bestuurder - alle mensen die enige vorm van zorg en ondersteuning ontvangen zich herkennen. Het niet overnemen van het advies ervaart de Centrale Cliëntenraad als een pijnpunt.

 • Voetverzorging. Door aandringen van de Raad werden aan cliëntvertegenwoordigers de in 2016 onterecht betaalde pedicurekosten terugbetaald. 

 • Kwaliteitsspiegel (het inzichtelijk maken van cliëntervaringen en waardering van zorg en ondersteuning).

 • Kaderbrief (onderdeel  van de planning & control cyclus en het vertrekpunt voor begroting en het jaarplan

 • Mee-eten (met de bewoners door begeleiders)
  De regeling is aangepast. De definitie therapeutisch mee eten, wordt niet langer beperkt tot cliënten met een eetstoornis maar vanuit de grondhouding Triple C verbreed naar alle cliëntprofielen waardoor mee eten op alle locaties mogelijk wordt. Aan teams wordt de keuze gelaten of zij van deze beleidsaanpassing gebruik willen maken.

 • Verscherpt toezicht. Hoevedreef 7 werd in 2017 onder verscherpt toezicht gesteld. De Raad heeft haar vertrouwen in de bestuurder en het opgestelde plan van aanpak uitgesproken. De cluster cliëntenraad wordt nauw betrokken bij de gang van zaken.

 • Kookpunt het Onderonsje

 • Voorwaarden en eisen waaraan een pilot moet voldoen: overeenstemming hierover is bereikt.