Jaarverslag 2013

Jaarverslag Centrale Cliëntenraad Tragel Zorg 2013

 

Voorwoord.

 

De centrale cliëntenraad en clustercliëntenraden zetten zich in voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Tragel Zorg. Dat doen ze door gevraagd en ongevraagd te adviseren aan respectievelijk de Raad van bestuur en de clustermanagers.

Uiteraard moet dat gebeuren binnen de wettelijke bevoegdheden die de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) voorschrijft en ook binnen de onderling gemaakte afspraken.

Daarnaast zien de cliëntenraden, als belangenbehartigers van de cliënten, voor zichzelf een signalerende rol richting Raad van Bestuur en clustermanagers. Zij doen dit door vanuit het cliëntenperspectief verbeterpunten aan te geven, maar ook door positieve ervaringen te benoemen.

Ook zien de cliëntenraden erop toe, dat de zorgvisie van Tragel Zorg in het belang van de cliënten wordt nageleefd.

 

De zorgvisie van Tragel Zorg is:

“In onze passie voor zorg stellen wij de vraag van de cliënt centraal. Ons uitgangspunt is dat de cliënt zelf, in iedere levensfase, aangeeft welke keuzes hij of zij belangrijk vindt en welke ambities er zijn. De cliënt bepaalt daarmee grotendeels zelf wat kwaliteit van leven is. Vraagformulering vindt plaats in de driehoek begeleider- cliënt en verwanten- behandelaar."

 

Deze visie komt volgens ons steeds meer onder druk te staan door de bezuinigingen die van rijkswege worden opgelegd. Er wordt fors bezuinigd op de AWBZ en dat betekent dat ook Tragel Zorg minder geld krijgt. Dat zien we o.a. aan het aantal uren dat in de ZZP’s staat. Elk jaar neemt dit af. Daardoor vermindert ook het aantal uren per dienst op de woningen en dagverblijven. Daarnaast is fors bezuinigd op de vergoeding voor vervoerskosten.

 

Het is onze ambitie om de nadelige gevolgen van die bezuinigingen te beperken.

Wij hebben hierover dan ook uitgebreide discussies in de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur en de clustermanagers. Soms komen wij niet tot dezelfde conclusies. Dat is ook niet erg. Als we maar naar elkaar blijven luisteren en elkaar blijven respecteren.

 

Willen wij al onze ambities kunnen realiseren dan zullen de cliëntenraden voldoende bemenst moeten zijn. Helaas is dat niet zo. Dat betekent dat er te veel werk gedaan moet worden door te weinig mensen. Dat betekent ook dat wij de kans lopen dat wij signalen vanuit Tragel Zorg niet of niet tijdig kunnen oppakken. Wij laten dan kansen liggen. Dat is slecht voor de medezeggenschap en uiteindelijk voor de cliënten.

 

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om deel te nemen aan de medezeggenschap, liefst door lid te worden van een clustercliëntenraad. Want vele leden zitten al lang in een clusterraad. Zij willen daarmee stoppen. En enkelen zullen dat ook aan het eind van het jaar doen.

Dat is een slechte ontwikkeling, juist nu de medezeggenschap goed op de rails staat.

 

 

T. Lantsheer

Voorzitter Centrale Cliëntenraad

 

 

1. Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad (CCR)

 

Dhr. T. Lantsheer, voorzitter

Dhr. L. Allaerts, secretaris, cluster A2                                                

Mw. M. Paridaen, penningmeester, cluster A5, tot 01 juli 2013

Dhr. J. Collet, cluster A4

Mw. E. Kouwijzer-de Brouwer, cluster A5, vanaf 01 juli 2013

Dhr. H. van der Laan, cluster S4, vanaf 01 september 2013

Dhr. J. Linden, cluster S3

Mw. L Rottier-de Kesel, cluster A1

Mw. M. van Damme-Wantenaar, ambtelijk secretaris              

 

2. Missie en visie van de Centrale Cliëntenraad (CCR)

 

In 2011 heeft de CCR een missie vastgesteld. Deze geeft aan welke rol de CCR wil vervullen bij Tragel Zorg. In onze missie staat dat wij ons willen inzetten voor de belangen van cliënten van Tragel Zorg. Dit willen we doen door advies te geven over zaken die voor cliënten van belang zijn. De CCR wil daarnaast zaken die niet goed lopen met de Raad van Bestuur bespreken. We zien erop toe dat Tragel Zorg altijd in het belang van de cliënten handelt.

 

In de visie geven we aan wat we willen bereiken. Het gaat hierbij om vooral drie zaken:

 

-        We willen dat iedere cliënt een dagbesteding heeft waarin hij of zij zich lekker voelt.

-        We willen dat Tragel Zorg over deskundig personeel beschikt. We verwachten hoge kwaliteit van de medewerkers van Tragel Zorg.

-        We willen dat medewerkers rekening houden met wat in het zorgplan is afgesproken.

 

3. Taken CCR

 

De CCR van Tragel Zorg geeft advies aan de Raad van Bestuur over zaken als:

-        samenwerking of fusie;

-        gedeeltelijke opheffing of verhuizing;

-        de begroting en de jaarrekening;

-        het algemene beleid voor toelating en beëindiging van zorg aan cliënten.

 

Voor een aantal onderwerpen is (verzwaard) adviesrecht van toepassing. Dit betekent dat de Raad van Bestuur niet zomaar het advies naast zich neer kan leggen. Het gaat dan onder andere over:

-        de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne van cliënten;

-        de kwaliteit van zorg;

-        de klachtenregeling en het aanwijzen van leden van de klachtencommissie.

 

Waarover de CCR in 2013 heeft geadviseerd, vind je verderop in dit jaarverslag.

 

4. Overlegvormen

 

De CCR kwam in 2013 zesmaal bijeen voor een eigen vergadering. Hierin werden de adviesaanvragen besproken, maar ook diverse beleidszaken, zoals:

-        de zorg- en dienstverleningsovereenkomst,

-        Verklaring Omtrent Gedrag (VOG),

-        beleid schokkende gebeurtenissen,

-        rapport audit Lloyds,

-        jaarverslag Tragel Zorg 2012,

-        projectvoorstel Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zorginkoop 2014,

-        zelforganiserende teams.

 

In 2013 vond éénmaal overleg plaats met de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) i.v.m. de herbenoeming van mw. De Gier, lid van de RvT op voordracht van de centrale cliëntenraad. De CCR heeft geen bezwaar tegen de herbenoeming van mw. de Gier in de Raad van Toezicht. De CCR vertrouwt erop dat zij het cliëntenperspectief laat meewegen bij haar werkzaamheden binnen de RvT.

 

Daarnaast vond éénmaal overleg plaats met leden van de RvT waarbij gesproken werd over de door Tragel Zorg te volgen koers voor de komende jaren. De leden van de CCR hebben hierbij hun inbreng gegeven ten behoeve van het op te stellen Meerjarenbeleidsplan van Tragel Zorg voor de jaren 2014-2017.

 

In 2013 vergaderde de CCR zesmaal met de Raad van Bestuur. Met de Raad van Bestuur werden adviesaanvragen en diverse beleidsonderwerpen besproken, zoals:

-        de stand van zaken met betrekking tot voeding werd toegelicht door mw. Dekkers,

-        het programma van eisen van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), werd besproken met mw. Dekkers,

-        dhr. v. Hooijdonk gaf een toelichting op het gebruik van domotica en beeldzorg,

-        bezuinigingen naar aanleiding van het regeerakkoord,

-        pilot zelforganiserende teams,

-        overzicht verbeteracties cliëntervaringsonderzoek wonen,

-        strategisch vastgoedplan,

-        kaderbrief,

-        ontwikkelingen divisie specialistische zorg,

-        evaluatie medezeggenschap Tragel Zorg,

-        aansluiting bij de Carantegroep.

 

De CCR stelt het zeer op prijs dat medewerkers van Tragel Zorg steeds bereid zijn om tijdens overlegvergaderingen, nadere informatie over bepaalde onderwerpen te verstrekken.

 

Met de Ondernemingsraad heeft tweemaal overleg plaatsgevonden en werden de volgende onderwerpen besproken:

-        rapport audit Lloyds,

-        domotica en nachtzorg,

-        bezuinigingen,

-        meerjarenbeleidsplan,

-        problematiek specialistische zorg,

-        stabiele teams.

 

5. Behandelde adviesaanvragen.

 

Cliëntervaringsonderzoek extramurale zorg.

Doel van dit onderzoek is informatie te verkrijgen waarmee de zorg- en dienstverlening aan extramurale cliënten op cluster- en organisatieniveau verbeterd kunnen worden. Tragel Zorg is gehouden hiernaar periodiek onderzoek te doen.

De CCR adviseert positief over deze adviesaanvraag omdat;

 • het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Buntinx Training & Concultancy, waarmee eerder positieve ervaringen zijn opgedaan met het cliëntervaringsonderzoek “wonen”,
 • de CCR betrokken wordt bij de voorbereiding door het bespreken van de te onderzoeken onderdelen.

 

Cliëntervaringsonderzoeken uit te voeren in de periode 01 oktober 2013 tot en met 01 oktober 2016.

Gedurende deze periode worden cliëntervaringsonderzoeken gehouden onder cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers in wonen en dagbesteding. Verbeterpunten die hieruit naar voren komen worden meegenomen in de Kwaliteitsverbeterkaart. Per team worden deze verbeterpunten opgepakt.

De CCR staat volledig achter het houden van deze cliëntervaringsonderzoeken waarbij de verbeterpunten binnen Tragel Zorg worden doorgevoerd en adviseert positief.

Op verzoek van de CCR wordt de CCR per onderzoek geïnformeerd over de voortgang van de verbeteracties zodra de resultaten bekend zijn.

 

Aanpassing klachtenregeling

De aanpassing heeft uitsluitend betrekking op een uitbreiding in de behandelwijze. Namelijk indien de klacht betrekking heeft op een jobcoach die diensten aanbiedt aan cliënten van Tragel Zorg, maar zelf in dienst is van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

De CCR kan zich vinden in deze aanpassing en adviseert positief.

 

Wassen en strijken

De in deze adviesaanvraag genoemde eigen bijdragen, die de cliënten zouden moeten gaan betalen, zijn schrikbarend hoog. De CCR deelt de RvB mee hieraan géén positief advies te kunnen geven.

De RvB trekt de adviesaanvraag hierop in. De kosten eigen bijdrage wordt intern opnieuw onderzocht. In het Tragel Pluspakket 2014 zal de hoogte van de eigen bijdrage voor cliënten opgenomen worden.

Uit het Tragel Pluspakket blijkt dat van de cliënt een geringe verhoging van de eigen bijdrage gevraagd wordt voor het wassen en strijken van de eigen kleding. De CCR besluit hierop positief te adviseren.

 

Statuten wijziging Tragel Zorg

Tragel Zorg wenst de doelstelling van Tragel Zorg in de statuten als volgt te wijzigen:

De stichting heeft ten doel: het bieden van vraaggerichte zorg- / en dienstverleningsarrangementen aan mensen met een verstandelijke en-of andere beperking.

De CCR adviseert de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking nadrukkelijker te verwoorden.

Na overleg met de CCR wordt besloten de volgende wijziging in de statuten aan te brengen:

1. De stichting heeft ten doel: het bieden van zorg- en dienstverleningsarrangementen aan mensen met een beperking.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het alleen of met anderen oprichten, in stand houden en exploiteren van woon-, dagbestedings- en andere voorzieningen voor mensen met een beperking, onder wie in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking.

De CCR verleent hierop positief advies aan deze wijziging in de statuten.

 

Tragel Pluspakket 2014

De CCR heeft de hiernavolgende adviezen aan de RvB gegeven:

 • Aanpassingen eigen woonruimte op verzoek van de cliënt. Hierbij een concrete terugbetalingsregeling opnemen.

De RvB deelt mee dat cliënt en cliëntvertegenwoordiger vooraf altijd van de regeling op de hoogte zijn en dat eventuele nadere afspraken vooraf vastgelegd worden.

 • Zorgverzekering.

Cliënten en cliëntvertegenwoordigers attenderen op:

1. Een premiekorting bij de collectieve zorgverzekering van Tragel Zorg bij CZ.

2. Cliënten met indicering “behandeling” hebben geen tandarts en-of aanvullende ziektekostenverzekering nodig. De AWBZ vergoedt deze kosten.

De RvB heeft na het sluiten van de overeenkomst met CZ aan alle cliënten en cliëntvertegenwoordigers deze informatie verstrekt. In de begeleidende brief bij de brochure Tragel Pluspakket worden beide punten opgenomen.

 • Digitale hulpmiddelen en toepassingen.

Door de hoge kosten van deze hulpmiddelen, zal het voor veel cliënten financieel niet mogelijk zijn hiervan gebruik te maken.

De RvB bespreekt in 2014 met de CCR de diverse aspecten van de inzet en bekostiging van digitale hulpmiddelen en toepassingen.

 

Begroting 2014

In eerste instantie kon de CCR zich niet vinden in de hierin opgenomen ruime bedragen voor extra reserveringen. De CCR ziet graag dat een deel hiervan direct ten goede komt aan de zorgverlening aan cliënten. De CCR overwoog negatief te adviseren.

Hierop heeft een extra bijeenkomst plaatsgevonden tussen de CCR, RvB en dhr. Le Feber.

Na aanvullende informatie, waarom deze extra reserveringen nodig zijn, concludeert de CCR het volgende:

 • Door de invoering van deze begroting zullen bezuinigingsmaatregelen genomen worden waardoor de zorg, door de inzet van minder personeel, zal verminderen. De CCR is van mening dat dit niet kan / mag zonder vooroverleg met cliënten resp. cliëntvertegenwoordigers.

De RvB bespreekt deze kwestie intern. Daar waar schrijnende situaties zouden ontstaan (dit ter beoordeling van de clustercliëntenraad) wordt met hen en-of de cliëntvertegenwoordiger in gesprek gegaan.

 • Door een veelheid aan overheidsmaatregelen dreigt de kwaliteit van zorg aanzienlijk te verschralen. De CCR is van mening dat deze negatieve ontwikkelingen Tragel Zorg de verplichting oplegt om al het mogelijke te doen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door meer besparingen op niet direct zorg gebonden werkzaamheden of activiteiten.

 

6. Activiteiten van de CCR t.b.v. de achterban

 

Contactdag.

 

Op zaterdag 09 november 2013 werd op locatie De Sterre in Clinge de jaarlijkse contactdag gehouden. Het thema van deze dag was: “Zorgtechnologie maakt de wereld groter ”. De laatste ontwikkelingen op het gebied van Zorgtechnologie binnen Tragel Zorg kwamen uitgebreid aan bod.

Door middel van workshops werden vier technologische toepassingen gepresenteerd:

 • Beeldzorg.

Dit is een vorm van beeldbellen, zoals Skype, maar dan beter afgeschermd, veiliger en gemakkelijker te bedienen voor mensen met een beperking. Je hoeft bijvoorbeeld niet te kunnen lezen. Via beeldzorg kan de cliënt vaker contact hebben met een begeleider.

De CCR is van mening dat dit niet ten koste van echt contact mag gaan.

Tragel Zorg medewerkers waken hiervoor. Cliënten die veel zelfstandig kunnen, krijgen één of twee keer in de week bezoek van een begeleider. Die bezoeken blijven. Er komen door beeldzorg alleen maar contactmomenten bij.

 • Beeldhorloge
  Het beeldhorloge waarschuwt de zelfstandig wonende cliënt voor een naderende afspraak of activiteit doordat het oplicht, trilt of een geluidssignaal geeft. De afspraken worden op de computer ingevoerd en vergezeld van een afbeelding of foto. Voordeel is dat er niet steeds een begeleider hoeft te zijn die zegt wat je moet doen. De cliënt wordt er zelfstandiger door.
 • Schriftje.nl
  Schriftje.nl is een beveiligde omgeving waar dagrapportages op gezet kunnen worden. Er is ook ruimte voor foto’s en filmpjes. Tot nu toe wordt schriftje.nl alleen op locatie De Tjasker in Zaamslag gebruikt. Dit naar volle tevredenheid door het merendeel van de cliëntvertegenwoordigers. 
 • Medido
  Dit is een medicatiedoos die door middel van een duidelijk hoorbaar signaal waarschuwt wanneer er medicatie genomen moet worden. Tragel Zorg bekijkt of dit systeem het aantal fouten in de medicatietoediening kan verminderen en of sommige cliënten er wellicht zelfstandig mee zouden kunnen werken. Per persoon wordt beoordeeld of deze methode voor hem/haar veilig is. Tragel Zorg blijft altijd verantwoordelijk voor de medicijnverstrekking.

Na de pauze werden enkele foute én goede voorbeelden van het gebruik van zorgtechnologie gegeven. Hieruit werd duidelijk dat technische vernieuwingen heel goed kunnen werken.

De CCR is van mening dat zorgtechnologie meerwaarde voor de zorgverlening aan de cliënten moet bieden. Zorgtechnologie mag er niet toe leiden dat er minder fysiek contact met de cliënten is.

De CCR staat absoluut open voor zorgtechnologie en blijft de ontwikkelingen volgen.

De CCR is tevreden over de opkomst en is van mening dat een goed beeld gegeven is van de mogelijkheden van technologie in de zorg. Iedereen die zich op een of andere wijze heeft ingezet om deze dag tot een succes te maken wordt door de CCR hartelijk bedankt.

 

7. Overzicht belangrijke te bespreken onderwerpen en/of adviesaanvragen in 2014

 

1. Aangifte richtlijn bij agressie en-of geweldsincidenten

2. Visie op Vrije tijd

3. Meerjarenbeleidsplan 2014 – 2017

4. Kwaliteitscertificeringssysteem

5. Algemene en bijzondere voorwaarden

6. Geneesmiddelen distributieprotocol

7. ECD

8. Kaderbrief

9. Advies projecten Zorgkantoor

10. Pilot zelforganiserende teams

11. Begroting 2015

12. Tragel Pluspakket 2015

13. TragelZorg agenda 2015

14. Overgang naar de WMO, de Jeugdwet en de nieuwe Wet langdurende zorg en de Zorgverzekeringswet.

 

8. Waar vindt u informatie over de Centrale Cliëntenraad?

 

Behalve dit jaarverslag kunt u ook de samenvattingen lezen van de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad. U vindt deze informatie op: www.tragelzorg.nl

Vervolgens gaat u naar:  → cliënten & cliëntvertegenwoordigers → centrale cliëntenraad.

 

9. Hoe bereikt u de Centrale Cliëntenraad

 

Vragen aan de Centrale Cliëntenraad kunt u stellen via e-mail: clientenraad@tragelzorg.nl